Nom de domaine :   Enregistrement TXT (TXT)

v=spf1 redirect=_spf.full.prd.finances.gouv.fr      (TTL : 300)
google-site-verification=x0BkjP3u_8f5vAMrcXGY11JeEx9SYYRsZ-w5CxkPr3A      (TTL : 300)
tymrmqv6qw06nfyjwl10y6nv6gtjwh9f      (TTL : 300)
bgyxf60z7w1rk8njg6dj2vl9x1n19c5b      (TTL : 300)
95ht4d8f89hl66g7f0z10rkxqbybdrhm      (TTL : 300)